MỘT SÔ HÌNH ẢNH VỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TỈNH TẠI TRƯỜNG ( Ngày 15/12/2021).